ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50480000-3480

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สิบเอกหญิงกิ่งอ้อ สวนสันต์ โทร. 5519

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2563) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

50480400/50480400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน 2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : สรุปการดำเนินงาน 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : ดำเนินการ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-06-28)

83.00

28/06/2564 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2021-05-20)

81.00

20/05/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 5.ดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2021-04-27)

79.00

27/04/2564 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-03-31)

72.00

31/03/2564 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-02-24)

66.00

24/02/2564 : ดำเนินการ 1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 3 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4. ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-01-27)

36.00

27/01/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 2 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4. ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-24)

30.00

24/12/2563 : ดำเนินการดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 2 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4. ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 : 1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 16 ชุมชน 2.ดำเนินกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใชุมชน 16 แห่งๆละ 3ครั้ง
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานตามแผนนอกเวลาราชการในกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลายในชุมชน 16 แห่ง
:16%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
:2%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินการ รายงานผลการรณรงค์และผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายเป็นรายไตรมาส
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3480

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3480

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **