ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน : 50480000-3485

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฏฐา หิรัญรัตน์ โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เขตทวีวัฒนา เป็นเขตที่แยกตัวออกมาจากเขตตลิ่งชัน เมื่อปี พ.ศ.2540 ตั้งอยู่แถบชานเมืองของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเขตที่ยังคงมีพื้นที่สีเขียว นาข้าวเขียวขจี สวนผัก สวนกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ บรรยากาศคล้ายต่างจังหวัด และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ วิถีดั้งเดิมของชุมชน มีศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าการเกษตร สินค้า OTOP, Bangkok Brand ที่น่าสนใจ แต่ในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ ขาดสภาพคล่อง มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมาก ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหาช่องทาง ในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เขตทวีวัฒนาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 3.1.2 เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตทวีวัฒนา 3.1.3 เพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร สินค้า OTOP, Bangkok Brand กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3.1.4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการ จำนวน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่น้อยกว่า 50 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าบางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand) เขตทวีวัฒนา พร้อมจัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้สนใจสามารถแสกนรับข้อมูลได้ 2. เวียนแจ้งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนา และสินค้าบางกอกแบรนด์ 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 3.1 เฟซบุ๊คฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3.2 เฟซบุ๊คสำนักงานเขตทวีวัฒนา 3.3 เว็บไซด์สำนักงานเขตทวีวัฒนา 4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.68 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา รายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 1.2 จัดทำ QR Code ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 1.3 จัดแสดงคลิปการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการฯ 2.1 สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม 2.2 สินค้า Bangkok Brand จำนวน 2 ราย 2.3 สินค้า OTOP เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 ราย 2.4 สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 20 ราย 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 120 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.00 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 2.1 จัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าบางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand) เขตทวีวัฒนา พร้อมจัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้สนใจสามารถแสกนรับข้อมูลได้ 2.2 เวียนแจ้งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนา และสินค้าบางกอกแบรนด์ 2.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 2.3.1 เฟซบุ๊คฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.3.2 เฟซบุ๊คสำนักงานเขตทวีวัฒนา 2.3.3 เว็บไซด์สำนักงานเขตทวีวัฒนา 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 123 คน สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.68

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-25)

85.00

จัดทำข้อมูลสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และสินค้า OTOP ของเขต ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊คของสำนักงานเขต และเฟซบุ๊คของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-22)

70.00

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-24)

65.00

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-21)

60.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-22)

50.00

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา รายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 1.2 จัดทำ QR Code ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 1.3 จัดแสดงคลิปการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการฯ 2.1 สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม 2.2 สินค้า Bangkok Brand จำนวน 2 ราย 2.3 สินค้า OTOP เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 ราย 2.4 สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 20 ราย 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 120 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-25)

40.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-22)

20.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP / Bangkok Brand ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามโครงการ เช่น กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประสานผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3485

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3485

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-813

ตัวชี้วัด : 5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

90 / 100
3
1.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **