ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 แยก 1 : 50480000-3486

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธนาทร พันธ์ฟัก โทร. 5517

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50480300/50480300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2. เพื่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ได้ผิวจราจรมาตรฐาน 4. เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 300 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 แห่ง - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาวประมาณ 132 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 แห่ง - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 600 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,300 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-28)

100.00

28/06/2564 : - ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - นัดตรวจรับงานวันที่ 22 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-05-25)

96.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างทำรางวี ผลงานได้ 80%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-04-26)

94.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างลงหินคลุกปรับระดับ ผลงานได้ 70%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-03-22)

85.00

22/03/2564 : - ลงนามสัญญาวันที่ 15 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ก.ค. 64/อยู่ระหว่างผู้รับจ้างวางท่อ และบ่อพักท่อระบายน้ำ ผลงานได้ 25%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-02-23)

80.00

23/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 15 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ก.ค. 64/อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-01-29)

70.00

29/01/2564 : - ตรวจร่างสัญญาแล้ว - ได้รับเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 15 ก.พ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-28)

60.00

12/28/2020 : - อนุมัติจ้าง 14 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-11-28)

50.00

28/11/2563 : - เห็นชอบราคากลาง เรียบร้อยแล้ว - รายงานขอซื้อขอจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ประกาศขายแบบ 9 – 16 พ.ย. 2563 - เปิดซอง 18 พ.ย. 2563 - ผู้รับจ้าง หจก. ช.อัครชัยการโยธา จำนวนเงิน 2,779,000 บาท - อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบTOR เรียบร้อยแล้ว, ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯราคากลาง/อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/กำหนดTOR/เห็นชอบTOR
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯราคากลาง/คำนวณราคากลาง/เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง/ร่างประกาศ/ร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศ/ขายเอกสารการประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พิจารณาผลการคัดเลือกการประมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ลงนามในสัญญาพร้อมส่งมอบพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการตามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สิ้นสุดสัญญา/ส่งมอบงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **