ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย : 50480000-3489

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนงลักษณ์ อัยแก้ว โทร. 5518

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่าง มีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพ และนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้จัดทำโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

50480400/50480400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบเฝ้าระวังการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 100 ของการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ฯลฯ ได้แก่ การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 2. ร้อยละ 90 ของเจ้าของอาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : สรุปการดำเนินงาน 1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 จำนวน 48 ครั้ง 2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจบังคังใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 35 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-24)

95.00

24/08/2564 : ดำเนินการ 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 8 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 จำนวน 48 ครั้ง 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจบังคังใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-28)

80.00

28/07/2564 : 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 จำนวน 40 ครั้ง 2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจบังคังใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-28)

72.00

28/06/2564 : ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 4 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จำนวน 36 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-05-20)

62.00

20/05/2564 : ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 จำนวน 32 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-04-27)

52.00

27/04/2564 : 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนเมษายน จำนวน 4 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 จำนวน 28 ครั้ง 2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 7 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-03-31)

42.00

31/03/2564 : 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนมีนาคม จำนวน 4 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน 24 ครั้ง 2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-02-24)

32.00

24/02/2564 : ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนมกราคม จำนวน 4 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 20 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-01-27)

27.00

27/01/2564 : ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนมกราคม จำนวน 4 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 จำนวน 16 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือนร้อนรำคาญ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 12 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 : ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจสอบเหตุเดือนร้อนรำคาญ จำนวน 8 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อตรวจบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการเขต
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **