ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด : 50500000-3280

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายบริศักดิ์ พลับปลอด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศป.ปส.เขต ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามแผนที่กำหนดไว้

50500100/50500100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติดเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบตามเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางบอน ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-30)

85.00

30/07/2564 : เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยยาเสพติดกรุงเทพมหานครเขตบางบอนแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-28)

80.00

28/06/2564 : จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ณ ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระว้งยาเสพติดเขตบางบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติดเขตบางบอน ซึ่งต้องกำหนดรูปแบบการประชุม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : เตรียมการจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติดเขตบางบอน กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยยาเสพติดเขตบางบอน ในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เตรียมการจัดประชุม สปปส.เขต ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

28/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด เขตบางบอนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด เขตบางบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : การปรับโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เร่งรัดติดตามการดเนินการตามแผน ไตรมาสที่3
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เร่งรัดติดตามการดเนินการตามแผน ไตรมาสที่4
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3280

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3280

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **