ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายผล ตามแบบเลขที่ ขบบ. 8/2564 : 50500000-3281

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐกิตติ์ กิตติวิบูลย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนบ้านนายผลมีพื้นที่ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ปล่อยว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงเป็นแหล่งรวมขยะ เห็นควรทำการปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า บริเวณจุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บไม่มีหลังคา เมื่อฝนตกขยะเปียก ทำให้เหม็นเน่ามาก ส่งกลิ่นรบกวนเด็กนักเรียน ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมของโรงอาหารใช้งานไม่ได้ น้ำทิ้งจากโรงอาหารมีคราบไขมันปล่อยลงคลอง ทำให้น้ำเน่าเหม็นเป็นมลพิษ

50500300/50500300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ - เพื่อให้โรงเรียนมีที่จัดเก็บอุปกรณ์ เศษวัสดุเพื่อการเรียนรู้และขยะต่าง เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย - เพื่อให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงพ้นที่ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ - สร้างโครงหลังคาเหล็กรีดลอน เพื่อใช้กับโรงพักขยะและเศษวัสดุ ขนาด 2.5 x 7 เมตร - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-28)

100.00

28/05/2564 : - ปรับปรุงด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ - สร้างโครงหลังคาเหล็ก - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-29)

70.00

29/04/2564 : ทำฐานราก เทพื้นลานเอนกประสงค์ ขุดวางถังบำบัดและถังดักไขมัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าหน้างาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

25/02/2564 : ขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-27)

35.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-28)

5.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

5.00

30/11/2563 : จัดทำแบบรูปและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบรูปและราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่เอกสารประกวดราคา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้าง-ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:การเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3281

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3281

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **