ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50500000-3284

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสรวรรณ ภูธรารักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครสีเขียวและสะอาด โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,000 ไร่ โดยกำหนดให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างทั่งถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้มีการสร้างและพัฒนาสวนสาธารณะเพิ่มเติม ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปลูกต้นไม้ในแนวร่น จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมตลอดจนกำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ว่างอาคาร และที่พักอาศัยรวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีของเขตอีกด้วย

50500600/50500600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนประชากร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - สร้างแรงกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมกันปลูกต้นไม้ - พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่เขตบางบอน

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณสำนักงานเขตบางบอน จำนวน 1,000 ตารางเมตร - ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนหย่อมฝั่งขาเข้าถนนเอกชัย (หูช้าง 1) จำนวนพื้นที่ 1,415 ตารางเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 :ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-30)

85.00

30/07/2564 : นการจัดเตรียมพันธุ์ไม้ปลูกในพื้นที่ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-30)

35.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางต้นไม้ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-31)

30.00

31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-27)

30.00

27/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ และดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-28)

15.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างส่งโครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่และขออนุญาตใช้พื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : ปรับโครงการเพื่อขออนมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3284

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3284

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0808

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ตร.ม. : 3200

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม. : 28.42

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
28.42

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **