ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50500000-3288

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภัคคง กอบหิรัญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันยังไม่มีการแยกประเภทการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดให้มีโครงการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านหรือที่ทำงานได้ โดยการแปรสภาพขยะสดให้ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ มาทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

50500600/50500600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยเศษอาหารต่าง ๆ โดยทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและลดต้นทุนการทำลาย 3. เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 4.เพื่อแก้ปัญหาขยะสดที่ก่อให้เกิดความสกปรกเน่าเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ต้องดำเนินการจัดเก็บได้ 2. สามารถส่งเสริมให้โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชน นำขยะเศษอาหารมาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-31)

100.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

29/04/2564 : ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-31)

30.00

31/03/2564 : กำหนดคุณลักษณะและราคากลางวัสดุในการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-27)

25.00

27/02/2564 : ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเพื่อจัดซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

28/01/2564 : ปรับรายการที่จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเพื่อจัดซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-27)

5.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.64

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.60

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
76.00

0 / 0
4
92.64

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **