ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50500000-3299

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางศรีสุดา ดีบุดศรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป จึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญขึ้น อีกทั้งประกอบกับนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีที่สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักณ์อันภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ถ่ายทอดและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้อยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่รุ่นลูกหลานสือต่อๆ ไป

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยและช่วยกันรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 2. เป็นการสร้างจิตสำนึกเกิดความหวงแหน และเห็นความสำคัญถึงคุณค่าของประเพณีไทยช่วยกันรักษาคงไว้สืบต่อไป 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 800 คน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบางบอน 2. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุท่เข้าพิธีรดน้ำให้พรจำนวน 100 คน ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 250 คน ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน รวมจำนวน 350 คน 3. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 250 คน ณ วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน 4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 200 คน ณ สำนักงานเขตบางบอน 5. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาติ) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 200 คน ณ สำนักงานเขตบางบอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-29)

10.00

29/07/2564 : ขออนุมัติงดการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าวพรรษา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากกว่า 20 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ข้อ 4 (4) ข้อ 10 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงเห็นควรขออนุมัติงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามหนังสือ ที่ กท 8910/570 ลว 1 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-29)

50.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะทำงานโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพิ่อเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-27)

45.00

27/05/2564 : กิจกรรมแห่งเทียนเนื่่องในวันเข้าพรรษา อยู่ระหว่างการประสานการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-27)

40.00

27/04/2564 : จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 - เบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุกิจกรรมน้ำขอพรผู้สูงอายุฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 39,730 บาท - ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 37,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-31)

25.00

31/03/2564 : กำหนดวันจัดกิจกรรมในวันที่ 9 เมษายน 2564 และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : วางแผนกำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การวางแผนกำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

5.00

30/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด (ของวด 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **