ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย : 50500000-3301

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางสุภาวดี เพชรชนะ 024503281

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขต จึงเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง สำนักงานเขตบางบอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของภารกิจดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขึ้น โดยจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวได้

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค 3. สร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

จัดจ้างวิทยากรเต้นแอโรบิค จำนวน 8 ลาน ได้แก่ 1. ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า, 2. ลานกีฬาชุมชนซอยกำนันแม้น 3, 3. ลานกีฬาหมู่บ้านเอส.เค., 4. ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบางบอนวิลล่า โครงการ 2, 5. ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 5, 6. ลานกีฬาชุมชนสวนผัก, 7. ลานแอโรบิค หมู่บ้าน ดี.เค.ซอย 2 , 8. ลานกีฬาสำนักงานเขตบางบอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-09-29)

45.00

29/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากกว่า 5 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ข้อ 8 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-30)

45.00

30/08/2564 : ชะลอจัดกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากกว่า 5 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ข้อ 8 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-29)

45.00

29/07/2564 : ชะลอจัดกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากกว่า 5 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ข้อ 8 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-28)

45.00

28/06/2564 : - ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-27)

45.00

27/05/2564 : - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 16,750.-บาท - รวบรวม จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทน ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-27)

40.00

27/04/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 33,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-31)

35.00

31/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 25,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 26,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-26)

25.00

26/01/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 34,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2020 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 29,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิค ในวันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 7 ลาน และเฉพาะวันพุธ จำนวน 1 ลาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งวิทยากรนำเต้นแอโรบิค
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโ่ครงการ
:55%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **