ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50500000-3302

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางเตือนใจ ชวยไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ” ฉะนั้น ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากครูเป็นศูนย์กลางเป็นการเน้นให้เด็กเป็นสำคัญ จากการเป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีมาแต่เดิม การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ ดังนั้นการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครูผู้สอนควรใช้กระบวนการและวิธีการ ที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมเป็นการกำหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน โดยนำกระบวนการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์พัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ สำนักงานเขตบางบอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕51 จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขตขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการคิดวิเคราะห์และการสอนแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

50500700/50500700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

** 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นำความรู้ที่ได้รับจากอบรมไปปฏิบัติจริงในการจัดทำโครงการเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดเขต บางบอน จำนวน 120 คน ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๒ ด้านคุณภาพ ๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัด เขตบางบอน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการจัด การเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัด เขตบางบอน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเทคนิควิธีการสอนอย่างมีคุณภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-28)

10.00

28/08/2564 : ยกเลิกโครงกา่รเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรส่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-27)

30.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-28)

30.00

28/06/2564 :อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-28)

40.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-28)

30.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-29)

20.00

29/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานและจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-27)

20.00

27/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-28)

20.00

28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศูนย์วิชาการเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานและจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3302

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3302

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **