ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50500000-3303

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นางศรีสุดา ดีบุดศรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตบางบอน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รวมพลังความคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันไม่ก่อปัญหาในสังคม เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ

50501000/50501000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางบอน โดยสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน 2. การประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะบริหารและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน จำนวน 120 คน 2. จัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางบอน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 75 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน รวมจำนวน 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 7,200.- บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 180.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,380.-บาท และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 7,200.- บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 360.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-30)

70.00

30/08/2564 : กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 7,200.- บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 180.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,380.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-29)

65.00

29/07/2564 : กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 6,720.- บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 168.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,888.-บาทและขออนุมัติงดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 การประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอนและกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอนเพื่อศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากกว่า 5 คนขึ้นไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ข้อ 8 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7 จึงเห็นควรขออนุมัติงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-29)

60.00

29/06/2564 :กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 7,200.- บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 360.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,560.-บาท กิจกรรมที่ 2 การประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-27)

45.00

27/05/2564 : กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 5,760.- บาท และเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 288.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,048.-บาท กิจกรรมที่ 2 การประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน อยู่ในช่วงระหว่างการประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-27)

40.00

27/04/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 7,200.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 216.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-31)

35.00

31/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 5,760.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 173.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 4,320.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 130.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-29)

20.00

1/29/2021 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 4,320.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 216.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2020 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 7,200.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 144.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

2020-11-30 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 144.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **