ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในเชิงพื้นที่ : 50500000-3317

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปิยวัลย์ นุ้ยเผือก 02 450 3201 ต่อ 6109

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคนกรุงเทพมหานคร ต้องเผชิญกับภัยพิบัติหลัก 2 ประเภท จำเป็นต้องมีการร่วมมืกันดำเนินการป้องกันแก้ไขอย่างจริงจัง คือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งเป็นภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ พื้นที่เขตบางบอนมีพื้นที่ 34.62 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขติตด่อกับพื้นที่เขตอื่นๆและจังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม กึ่งเกษตรกรรมบางส่วน และที่พักอาศัย โดยสภาพเป็นพื้นที่สวน และพื้นที่รกร้าง เอื้อต่อการเป็นพื้นที่พักรอ พื้นที่ค้า และทางลำเลียงยาเสพติดไปยังจังหวัดอื่น ซึ่งส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน มีทั้งกลุ่มผู้ค้าเสพ และผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายเทศกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ขึ้น ภายใต้แนวคิดทางอาชญาวิทยาที่ว่า การควบคุมอาชญากรรมให้ได้ผลดีนั้น ควรมุ่งเน้นที่การป้องกันมากกว่าการปราบปราม โดยจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราในชุมชน ซอยเปลี่ยว แหล่งชุมชน และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาอาชญากรรม อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายอื่น ๆ รวมถึงภาคประชาชน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

50500900/50500900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 2.เพื่อเป็นการป้องปราม และลดความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต 3.เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนของตน

เป้าหมายของโครงการ

1.สำรวจ และประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญกรรมให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเงื่อนไขทางสังคม 2.ควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมด้วยการปรับ แก้ไข หรือเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาส และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม 3.เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนกันยายน 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-29)

90.00

29/08/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนสิงหาคม 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-07-30)

72.00

30/07/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนกรกฎาคม 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-06-29)

64.00

29/06/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนมิถุนายน 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-05-28)

56.00

28/05/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-04-28)

48.00

28/04/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนเมษายน 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนมีนาคม 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-02-26)

32.00

2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-01-27)

24.00

27/01/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนมกราคม 2564 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-28)

18.00

28/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนธันวาคม 2563 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสื่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งต่อจุด ในเดือนตุลาคม 2563 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ รายละเอียดในการดำเนินงานและคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำเนาโครงการแจ้งฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายโยธา เพื่อจัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายโยธา เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3317

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3317

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ ลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ ก่ออาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **