ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี : 50500000-3323

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นายอุกฤษฎ์ คณิตจินดา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

50500400/50500400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางบอนให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2. เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบางบอน

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต ผู้จำหน่ายยาสูบ และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 100 คน กิจกรรมที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-26)

90.00

26/08/2564 : ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

29/07/2564 : ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 100 คน เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-29)

65.00

29/06/2564 : ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 100 คน เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 100 คน เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-29)

55.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 100 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขต ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 100 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-24)

45.00

2/24/2021 : จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่้เขตบางบอน จำนวน 100 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

40.00

1/28/2021 : ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-28)

24.00

28/12/2020 :ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-27)

16.00

27/11/2563 : ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **