ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50500000-3325

สำนักงานเขตบางบอน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอุกฤษฎ์ คณิตจินดา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วยและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงได้จัดทำโครงการเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กทม ให้คลอบคลุม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ

50500400/50500400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมแมลงพาหะนำโรค 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะนำโรค 3. เพื่อใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล

เป้าหมายของโครงการ

1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. ชุมชนมีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง 3. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และบำบัดภาชนะขังน้ำได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนสถานีรางโพธิ์ 2. ชุมชนวัดบางบอน 3. ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล 4. ชุมชนซอยกำนันแม้น 13 5. ชุมชนสวนผัก 6. ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี 7. ชุมชนคลองบางพราน 8. ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ 9. ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ 10. ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง 11. ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง 12. ชุมชนมั่นคง 133

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายบริเวณ ร้านขายยาง ร้านของเก่า ซอยเอกชัย 132

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการประชาสัมพันธ์และควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชมวัดบางบอน ชุมชนมั่นคง 133 ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ ชุมชนมั่นคงวิมานทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-30)

90.00

30/06/2564 : ดำเนินการชุดควบคุมโรคดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก ดำเนินการควบคุมลูกน้ำยุงลายในร้านขายของเก่า ร้านขายยางรถยนต์ ในวัดบางบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-28)

80.00

28/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-29)

70.00

29/03/2564 : ทีมควบคุมโรคร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 65 ดำเนินการควบคุมโรคและประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออกในชุมชนกำนันแม้น 13 ชุมชนสวนผัก ชุมนมั่นคง 133 ชุมชนวัดบางบอน และร้านเก็บของเก่า บริเวณซอยเอกชัย 46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-23)

60.00

2021-2-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทีมควบคุมดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่เกิดโรค ตามรายงาน 506 สำรวจลููกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือด ณ บริเวณชุมชนสถานีรางโพธิ์ ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสิคค์วิลล์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามรายงาน 506 ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณหมู่บ้านดีเค ซอยพระยามนธาตุ 20,22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-02)

10.00

02/12/2563 : ทีมควบคุมดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่เกิดโรค ตามรายงาน 506 สำรวจลููกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือด ณ บริเวณหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ถนนบางบอน 1 ซอย 16 เขตบางบอน สำรวจในพื้นที่ที่เกิดโรคไข้เลือดออกซอยเอกชัย 46

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ทีมควบคุมดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่เกิดโรค ตามรายงาน 506 สำรวจลููกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือด ณ บริเวณหมู่บ้านกานดาคลาสิคค์ เขตบางบอน สำรวจในพื้นที่ที่เกิดโรคไข้เลือดออกซอยบางบอน ซอย 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เร่งรัดติดตามการดเนินการตามแผน ไตรมาสที่4
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3325

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3325

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **