ข้อมูลจำนวนโครงการ ปี 2564

จำนวนตัวชี้วัดแยกตามหน่วยงาน

จำนวนโครงการ ปี 2564

สถานะการดำเนินโครงการ

รายงานแยกตามยุทธศาสตร์ฯ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา กทม.

(พ.ศ. 2561 - 2575)

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา กทม.

20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)

Bangkok's SDG

(Sustainable Development Goals)

Bangkok's Department

(แยกตามหน่วยงานสังกัด กทม.)

แยกตามสถานะการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ

About

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

 • 2009-2011

  Our Beginnings Dailyplans@2009

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

 • October 2012

  A KPI is Born

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

 • December 2020

  Digital Plans to Full Service

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

 • August 2021

  Report Service to Expansion

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

 • Be Part
  Of Our
  Story!

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.