ตัวชี้วัด

Showing 1-20 of 13,848 items.
#รหัสฯหน่วยงานตัวชี้วัดปีฯชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหน่วยนับเป้าหมาย
 
10000-0876000000002560สัดส่วนพื้นที่สีเขียวรูปแบบสวนต่อประชากร (ตร.ม./คน)121202901370057.21 ตร.ม./คน7.21
20000-0877000000002560ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17170490177006ร้อยละ 80 ของประมาณการ0
30000-0878000000002560กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16160390027002จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง0
40000-0879000000002560เครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่13130290047004เขตละ 1 เครือข่าย0
50000-0880000000002560ร้อยละของแหล่งกำเนิดได้รับการควบคุมฝุ่นละออง 11110190037001ร้อยละ 1000
60000-0881000000002560ร้อยละเรื่องรองเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง11110390037001ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา0
70000-08820000000025607 เด็กมีพัฒนาการสมวัย(ต้องมีครบทั้งข้อ 7.1 และ 7.2) 7.1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 13130190047004ร้อยละ 950
80000-08830000000025607.2 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย13130390047004ร้อยละ 950
90000-0884000000002560ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร11110690037001ร้อยละ 100100
100000-0885000000002560จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์11110190037001ไม่น้อยกว่า 20 คลอง20
110000-0886000000002560ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)11110190037001ร้อยละ 3020
120000-0887000000002560จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์11110190037001ไม่น้อยกว่า 20 คลอง20
130000-0888000000002560ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)11110190037001ร้อยละ 3020
140000-6001000000002560ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม91910290027002ร้อยละ0
150000-6002000000002560จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาต่อปี91910290027002กล้อง0
160000-6003000000002560ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในด้านความปลอดภัย91910290027002ร้อยละ0
170000-6004000000002560จำนวนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เพิ่มขึ้นจำนวน20,000 ดวง)91910290027002ดวง0
180000-6005000000002560จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดที่ได้รับพัฒนาศักยภาพต่อปี91910290027002คน0
190000-6006000000002560จำนวนอาสาสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับพัฒนาศักยภาพต่อปี91910290027002คน0
200000-6007000000002560ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมยาเสพติดและการก่อการร้ายในการดำเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น91910290027002ร้อยละ0