ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 8,363 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
101000000-22922560การให้ต้อนรับและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น696901900170010100-0643002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
201000000-22932560การให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ ตอบข้อหารือ ปัญหาทางกฎหมาย และให้บริการข้อมูล ทางกฎหมาย696901900170010100-0644002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
301000000-22942560กิจกรรมการให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น696901900170010100-0645002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
401000000-22952560การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร696901900170010100-0646002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
501000000-22962560การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ696901900170010100-0647002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
601000000-22972560กิจกรรมผลิตเอกสารเพื่อประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)696901900170010100-0648002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
701000000-22982560การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร696901900170010100-0649002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
801000000-23022560การตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร696901900170010100-0653002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
901000000-23032560การจัดทำและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ696901900170010100-0654002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1001000000-23042560การยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร696901900170010100-0655002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1101000000-23052560การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ696901900170010100-0656002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1201000000-23062560การจัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร696901900170010100-0657002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1301000000-23072560กิจกรรมสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร696901900170010100-0658002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1401000000-23082560การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี696901900170010100-0659002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1501000000-23092560การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ696901900170010100-0660002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1601000000-23102560กิจกรรมการแปลเอกสารและการตรวจร่างเอกสารของสภากรุงเทพมหานคร696901900170010100-0661002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1701000000-23112560กิจกรรมการจัดทำคำกล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ696901900170010100-0662002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1801000000-23122560การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติทั่วไป696901900170010100-0663002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1901000000-23172560การให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเชียน696901900170010100-0652002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
2001000000-23272560การยกร่างญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร696901900170010100-0650002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000