ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 1,037 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
101000000-23252560กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร696902900270020100-0677002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
201000000-23262560กิจกรรมรักชีวิตพิชิตสุขภาพของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร696902900270020100-0678002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
302000000-234925604.2. โครงการ/กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 696902900270020200-0802002100(not set)2020-11-02 09:29:5902000000
402000000-235025604.2.2 โครงการ/กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ696902900270020200-0803002100(not set)2020-11-02 09:29:5902000000
503000000-23542560กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. 696902900270020300-0656002100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
603000000-23552560กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและบุคลากรสำนักงาน ก.ก.696902900270020300-0657002100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
704010000-3572256017. กิจกรรม ยาง...ยืดชีวิต พิชิตงาน (ฝล.)696902900270020401-0658002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
804010000-3592256038. มิติที่ 4.2.2 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสังกัดกองกลาง (ฝล.)696902900270020401-0680002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
904010000-3593256037. มิติที่ 4.2 กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองกลาง (ฝบ.) 696902900270020401-0679002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
1004010000-365625633.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service) โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)141401900970020401-073000210026/6/2563 : การดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
2. เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
3. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
3.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 350,000 หน่วย
3.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 13,120 หน่วย
รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 363,120 หน่วย
3.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 60,043.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.19 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
2020-11-02 09:29:5904010000
1104020000-36092560(4)กิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร696902900270020402-0678002100(not set)2020-11-02 09:29:5904020000
1204020000-37032562(25) กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน141401900970020402-075900210016/9/2562 : การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายทุจริต หัวข้อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม และหัวข้อการจ่ายเงินต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว2020-11-02 09:29:5904020000
1304070000-36942560กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน696902900270020407-0875002100(not set)2020-11-02 09:29:5904070000
1404070000-36952560กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน696902900270020407-0876002100(not set)2020-11-02 09:29:5904070000
1504080000-36722560มิติที่ 2-4 (11) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน 696902900270020408-0663002100(not set)2020-11-02 09:29:5904080000
1604110000-36942560การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของห696902900270020411-0693002100(not set)2020-11-02 09:29:5904110000
1704110000-36952560บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี696902900270020411-0694002100(not set)2020-11-02 09:29:5904110000
1804150000-36442560กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน696902900270020415-0753002100(not set)2020-11-02 09:29:5904150000
1904150000-36452560กิจกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี696902900270020415-0754002100(not set)2020-11-02 09:29:5904150000
2004160000-37352560III.6 โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ 161602900270020416-087945272004135515.092100(not set)2020-11-02 09:29:5904160000