ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 7,455 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
101000000-22912560โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง696906900670060100-0642002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
201000000-23182560การจัดทำงบการเงินประจำปี171704901770060100-0667002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
301000000-23192560การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี171704901770060100-0670002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
401000000-23212560การตรวจสอบเรื่องในระบบการรับเรื่องร้องทุกข์171703901770060100-0672002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
501000000-23222560โครงการประสานการขับเคลื่อนการรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร กรณีญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 171703901770060100-0673002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
601000000-23232560การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร171703901770060100-0674002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
701000000-23242560โครงการการสร้างราชการใสสะอาดของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร171703901770060100-0676002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
801000000-23292561โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562171703901770060100-0685002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
901000000-23302561โครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562151501901770060100-068116355002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1001000000-23312561โครงการสัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร151501901770060100-068075800002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1101000000-23322561โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร151504901770060100-0682002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1201000000-23332561โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ171702901770060100-06831200000002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1301000000-23342561โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง171703901770060100-0684002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1401000000-23352561กิจกรรมการให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น171702901770060100-0686002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1501000000-23362561การให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ ตอบข้อหารือ ปัญหาทางกฎหมาย และให้บริการข้อมูล ทางกฎหมาย171702901770060100-0687002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1601000000-23372561กิจกรรมการให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น171702901770060100-0688002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1701000000-23382561การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร171702901770060100-0689002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1801000000-23392561การจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ171702901770060100-0690002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
1901000000-23402561กิจกรรมผลิตเอกสารเพื่อประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก)171702901770060100-0691002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
2001000000-23412561กิจกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร171702901770060100-0692002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000