ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 680 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
101000000-23252560กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร696902900270020100-0677002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
201000000-23262560กิจกรรมรักชีวิตพิชิตสุขภาพของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร696902900270020100-0678002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
302000000-234925604.2. โครงการ/กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 696902900270020200-0802002100(not set)2020-11-02 09:29:5902000000
402000000-235025604.2.2 โครงการ/กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ696902900270020200-0803002100(not set)2020-11-02 09:29:5902000000
503000000-23542560กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. 696902900270020300-0656002100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
603000000-23552560กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและบุคลากรสำนักงาน ก.ก.696902900270020300-0657002100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
704010000-3572256017. กิจกรรม ยาง...ยืดชีวิต พิชิตงาน (ฝล.)696902900270020401-0658002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
804010000-3592256038. มิติที่ 4.2.2 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสังกัดกองกลาง (ฝล.)696902900270020401-0680002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
904010000-3593256037. มิติที่ 4.2 กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองกลาง (ฝบ.) 696902900270020401-0679002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
1004020000-36092560(4)กิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร696902900270020402-0678002100(not set)2020-11-02 09:29:5904020000
1104070000-36942560กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน696902900270020407-0875002100(not set)2020-11-02 09:29:5904070000
1204070000-36952560กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน696902900270020407-0876002100(not set)2020-11-02 09:29:5904070000
1304080000-36722560มิติที่ 2-4 (11) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน 696902900270020408-0663002100(not set)2020-11-02 09:29:5904080000
1404110000-36942560การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของห696902900270020411-0693002100(not set)2020-11-02 09:29:5904110000
1504110000-36952560บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี696902900270020411-0694002100(not set)2020-11-02 09:29:5904110000
1604150000-36442560กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน696902900270020415-0753002100(not set)2020-11-02 09:29:5904150000
1704150000-36452560กิจกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี696902900270020415-0754002100(not set)2020-11-02 09:29:5904150000
1804160000-37352560III.6 โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ 161602900270020416-087945272004135515.092100(not set)2020-11-02 09:29:5904160000
1904160000-37552560กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน(งานธุรการ)696902900270020416-0919002100(not set)2020-11-02 09:29:5904160000
2004160000-37872560กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรของหน่วยงานประจำปี696902900270020416-0924002100(not set)2020-11-02 09:29:5904160000