ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 8,107 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
103000000-234825603.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกำลังคนของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 3) 696903900370030300-065118048007182102100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
203000000-236125604.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565)696903900370030300-06645902004190752100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
304010000-355725601. กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ฝบ.) 111104900370010401-0641002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
404010000-3626256118. มิติที่ 4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (ฝบ.)111106900370010401-0700002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
504010000-3627256119. มิติที่ 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (ฝล.)111106900370010401-0701002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
604010000-363225623. โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.)111104900370010401-0707503000210029/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเรียบร้อยแล้ว2020-11-02 09:29:5904010000
704010000-3645256215. มิติที่ 4.2.1 กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองกลาง (กอ.) 111106900370010401-071900210026/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว2020-11-02 09:29:5904010000
804010000-36642564โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร111102900370010401-74700210027/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา2020-12-28 10:46:3204010000
904020000-36012560(10)กิจกรรมสำรวจอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ผู้บริหารและ/หรือหน่วยงาน696903900370030402-0668002100(not set)2020-11-02 09:29:5904020000
1004020000-36402560(15)กิจกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัย696903900370030402-0695002100(not set)2020-11-02 09:29:5904020000
1104020000-36412560(31) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)111102900370010402-0696002100(not set)2020-11-02 09:29:5904020000
1204020000-36442560(9)กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยลูกจ้างผ่านระบบอิเล็ทรอนิกส์696903900370030402-0699002100(not set)2020-11-02 09:29:5904020000
1304060000-35972560สปท./6 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร111102900370010406-0642002100(not set)2020-11-02 09:29:5904060000
1404060000-36002560สปท./10 กิจกรรมการจัดทำบัตรประจำตัวกรรมการอิสลาม111106900370010406-0645002100(not set)2020-11-02 09:29:5904060000
1504060000-36012560สปท./7 โครงการฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ กลุ่มนักธุรกิจเพื่อความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (รุ่น 9)111102900370010406-0646002100(not set)2020-11-02 09:29:5904060000
1604060000-36452561สปท./7 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร111102900370010406-0693002100(not set)2020-11-02 09:29:5904060000
1704060000-36782562สปท./1 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานคร 111102900370010406-0723200000200000210010/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้และรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานรทราบแล้ว2020-11-02 09:29:5904060000
1804060000-36832562สปท./7 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร 111102900370010406-072900210015/9/2562 : สำนักงานปกครองและทะเบียน รายงานสรุปเหตุการณ์ความมั่นคง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. ด้านยาเสพติด เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ
2. ด้านความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคม เช่น การชุมนุมประท้วงทางการเมือง การประกอบอาชีพหรือด้านอื่นๆ
3. สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ตึกถล่ม ฯลฯ
4. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น เหตุลอบวางระเบิด
5. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
โดยรับรายงาน (แหล่งข่าว) จากศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนัก/สำนักงานเหตุการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นหน่วยงานรวบรวม และสรุปรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบทุกวัน
2020-11-02 09:29:5904060000
1904060000-37072563สปท.5/กิจกรรมการสร้างความร่วมมือ กับภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร111102900370010406-074800210024/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว2020-11-02 09:29:5904060000
2004060000-372125643/สปท.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง111102900370010406-07670021002/19/2021 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งเครือข่ายข่าวความมั่นคง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกจากหน่วยราชการ จิตอาสา และภาคประชาชน อย่างน้อย 3 กลุ่มอาชีพ2020-12-29 15:39:0004060000