ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 6,594 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
101000000-23142560การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของกรุงเทพมหานคร696904900470040100-0664002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
201000000-23152560การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี696904900470040100-0665002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
301000000-23162560การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการ/โครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560696904900470040100-0666002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
401000000-23202560การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน696904900470040100-0671002100(not set)2020-11-02 09:29:5901000000
502000000-235125602.1. กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน696904900470040200-0793002100(not set)2020-11-02 09:29:5902000000
602000000-235225602.1.2 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด696904900470040200-0794002100(not set)2020-11-02 09:29:5902000000
702000000-235325602.1.3 กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันเพื่อไม่กันเงินเบิกเหลื่อมปี696904900470040200-0795002100(not set)2020-11-02 09:29:5902000000
802000000-235625602.3 กิจกรรมจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร696904900470040200-0798002100(not set)2020-11-02 09:29:5902000000
903000000-23502560กิจกรรมการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน696904900470040300-0653002100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
1003000000-23562560กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม696904900470040300-0659002100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
1103000000-23572560กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 696904900470040300-0668002100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
1203000000-23582560กิจกรรมร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี696904900470040300-0663002100(not set)2020-11-02 09:29:5903000000
1304010000-3598256032. มิติที่ 2.3 กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ฝค.)696904900470040401-0674002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
1404010000-3599256031. มิติที่ 2.2.2 กิจกรรมเร่งรัดการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน (ฝค.)696904900470040401-0673002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
1504010000-3602256029. มิติที่ 2.1.3 กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) (ฝค.)696904900470040401-0671002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
1604010000-3603256028. มิติที่ 2.1.2 กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม) (ฝค.)696904900470040401-0670002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
1704010000-3604256027. มิติที่ 2.1.1 กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน) (ฝค.)696904900470040401-0669002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
1804010000-360825611. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ฝบ.)131301900470040401-0682196800038720002100(not set)2020-11-02 09:29:5904010000
1904010000-363325624. โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.)131301900470040401-07083500000998310210019/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว2020-11-02 09:29:5904010000
2004010000-3641256212. (1) มิติที่ 3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฝค.)131301900470040401-071615600008640000210018/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว2020-11-02 09:29:5904010000