ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 357 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
104010000-365625633.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service) โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)141401900970020401-073000210026/6/2563 : การดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
2. เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
3. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
3.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 350,000 หน่วย
3.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 13,120 หน่วย
รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 363,120 หน่วย
3.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 60,043.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.19 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
2020-11-02 09:29:5904010000
204020000-37032562(25) กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน141401900970020402-075900210016/9/2562 : การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายทุจริต หัวข้อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม และหัวข้อการจ่ายเงินต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว2020-11-02 09:29:5904020000
310000000-36062560กิจกรรมรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่ที่ได้จัดกรรมสิทธิ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนจตุโชติ ช่วงที่ 1141401900970021000-0734002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
410000000-36722560กิจกรรมรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่ที่ได้จัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ 141401900970021000-0734002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
510000000-38412562โครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ141401900970021000-08830104130896.62210010/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งตรวจรับสภาพเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการได้ตรวจรับสภาพเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอการอนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายอายุสัญญา
2020-11-02 09:29:5910000000
610000000-38542562โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง141401900970021000-0883002100(not set)2020-11-02 09:29:5910000000
710000000-38972562โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก141401900970021000-088310000000210016/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบ ประมาณราคาแล้วเสร็จ2020-11-02 09:29:5910000000
810000000-39442562โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตดินแดง141401900970021000-0883158300000210016/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว2020-11-02 09:29:5910000000
910000000-39472562โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง141401900970021000-0883600000000210016/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว2020-11-02 09:29:5910000000
1010000000-39922562กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร141401900970021000-093600210020/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลงข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกเดือน
2020-11-02 09:29:5910000000
1110000000-41572563กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร141401900970021000-099200281รวบรวมรายงานประจำทุำเดือน โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักวางผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง2020-11-02 09:29:5910000000
1210000000-68662564กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาย่านตลาดน้อย (เจรจาตกลง)141401900970021000-100200210029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ2020-12-30 21:17:0510000000
1314000000-26952563การพัฒนาฐานข้อมูล141401900970021400-085300210031/8/2563 : ปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน2020-11-02 09:29:5914000000
1418000000-23832560ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จำนวน 50 เขต141401900970021800-0676002100(not set)2020-11-02 09:29:5918000000
1518000000-23852560ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7141401900970021800-0677500000044982002100(not set)2020-11-02 09:29:5918000000
1618000000-23892560โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)141401900970021800-068523901000193886502100(not set)2020-11-02 09:29:5918000000
1718000000-23952560ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่เขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง141401900970021800-068615000000150000002100(not set)2020-11-02 09:29:5918000000
1818000000-24122560การจัดทำรายงานสถิติการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๙141401900970021800-0728002100(not set)2020-11-02 09:29:5918000000
1918000000-24152561ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง141401900970021800-07327000000002100(not set)2020-11-02 09:29:5918000000
2018000000-24162561ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง141401900970021800-0733100000001497786175(not set)2020-11-02 09:29:5918000000