ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 1,277 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
101000000-24572564อ.1/1-1โครงการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร000000900070000100-8083540000042522/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข่อมูล และวางแผนการดำเนินการ2020-12-25 14:15:5801000000
201000000-24582564อ.1/1-2โครงการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร000000900070000100-8088460000042522/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-25 14:16:2801000000
301000000-24592564อ.1/2โครงการให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร000000900070000100-80900210022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ2020-12-22 09:54:5401000000
401000000-24602564อ.1/3โครงการลดระยะเวลาในการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ000000900070000100-81000210022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ2020-12-22 09:50:3401000000
501000000-24612564อ.2/1โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร000000900070000100-811321000041022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินการ2020-12-25 14:19:4701000000
601000000-24622564อ.2/2โครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน000000900070000100-8141228000210022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-29 09:21:4101000000
701000000-24632564อ.4โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน000000900070000100-81600210022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมพิจารณาค้นหาปัญหา หรือเนื้องานที่ต้องการพัฒนา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และจัดทำสรุปความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม เพื่อนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป2020-12-22 09:52:1501000000
801000000-24642564อ.5/1กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 000000900070000100-8178504620054376886.55210012/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 16.33, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 15.28, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 0, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 02020-12-30 11:09:4301000000
901000000-24652564อ.5/2โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ000000900070000100-81800210022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแจ้งการดำเนินการจาก สยป.2020-12-22 09:53:0601000000
1001000000-24662564ป.1/1โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง000000900070000100-81326200047022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-22 15:23:4201000000
1101000000-24672564ป.1/2โครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 000000900070000100-813226000452000210022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-30 13:08:3901000000
1201000000-24682564ป.1/3โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น000000900070000100-8131320000041822/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-25 14:21:1501000000
1301000000-24692564ป.1/4โครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร000000900070000100-813654000041322/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-25 14:18:2701000000
1401000000-24702564ป.1/5โครงการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร000000900070000100-813820800043022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-30 13:09:3501000000
1501000000-24712564ป.1/6โครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร000000900070000100-8135000000210022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-30 13:10:4201000000
1601000000-24722564ป.1/7โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร 000000900070000100-81335000000210022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ2020-12-25 14:29:4001000000
1703000000-24902564กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม000000900070000300-07930017722/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าสาธารณูโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ตุลาคม 25632020-12-22 10:02:4703000000
1803000000-25002564โครงการการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์000000900070000300-8140021002/16/2021 : จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ Application และเวียนแจ้งทุกส่วนราชการทดลองใช้ Application เรียบร้อยแล้ว2020-12-31 19:52:1303000000
1903000000-63842564โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565000000900070000300-797248700014026/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-12-21 09:57:0303000000
2003000000-68892564กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล สำนักงาน ก.ก.000000900070000300-80800210023/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน2020-12-21 15:07:0803000000