ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 1,052 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
104010000-36642564โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร111102900370010401-74700210027/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา2020-12-28 10:46:3204010000
204060000-372125643/สปท.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง111102900370010406-07670021002/19/2021 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งเครือข่ายข่าวความมั่นคง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกจากหน่วยราชการ จิตอาสา และภาคประชาชน อย่างน้อย 3 กลุ่มอาชีพ2020-12-29 15:39:0004060000
307000000-36142564พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน111106900370010700-82400210030/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.พัฒนาและจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ( CLINICAL GUIDLINE) 1.1 ปรับ CPG: Hypoglycemia โดยจะเริ่มปรับใหม่ วันที่ 26 พ.ย. 63 มีความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 20 2.พัฒนาและจัดทำคู่มือการส่งเสริมและป้องกันโรคเบาหวาน โดยอยู่ในขั้นตอนการปรับคู่มือ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 20 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในคลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคเบาหวาน ในศูนย์เบาหวาน สัปดาห์ละครั้ง สลับวันอังคาร และพุธในเดือนหน้าจะเพิ่มวันศุกร์ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 25 4.ประเมินภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการ ตรวจเท้า Foot exam, Lab ชุด DM ประจำปี ส่งตรวจ DR มีความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 20 5.โครงการวันเบาหวานโลก โดยอยู่ในระหว่างประชุมคณะกรรมการแล้วโครงได้รับการอนุมัติแล้ว รอจัดกิจกรรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 60
2020-12-25 09:59:3207000000
407000000-36212564ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข111106900370010700-8282000000210018/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการเสนอเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงินทั้งสิ้น 200,0002020-12-25 09:48:4007000000
507000000-36232564โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร111106900370010700-8313449250014516050210012/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ระดับสูง (Advanced Life Support) และชุดปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำจุดจอดนอกโรงพยาบาลทั้ง 9 จุดจอด และจัดหาพื้นที่จุดจอดเพิ่ม 1 จุดจอดใน รวมเป็น 10 จุดจอด ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะดำเนินการเปิดจุดจอดที่ 10 จุดจอดวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีสถิติการให้บริการทั้ง 9 จุดจอด ในเดือนตุลาคม ดังนี้
1. จุดจอดประชาชื่น จำนวน 117 ครั้ง
2. จุดจอดตลิ่งชัน จำนวน 114 ครั้ง
3. จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 105 ครั้ง
4. จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 113 ครั้ง
5. จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 144 ครั้ง
6. จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 132 ครั้ง
7. จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 80 ครั้ง
8. จุดจอดคลองสามวา จำนวน 68 ครั้ง
9. จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 56 ครั้ง
2020-12-24 11:21:1407000000
607000000-36362564โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน111106900370010700-829169164100019123/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปัจจุบัน 1) งานดิน 2) งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี STATIC LOAD TEST 3) งานเสาเข็มเจาะ โดยจากรายงานผลการควบคุมงานฯ ฉบับที่ 67 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีความก้าวหน้าของงาน) ดังนี้ 1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง ทำได้ 98.76 % 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 0.50 จุด 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น ทำได้ 10 ต้น 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น ทำได้ 19 ต้น ความก้าวหน้าของงานคิดเป็น 35.45%
2020-12-24 11:19:5207000000
707000000-36412564พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง111106900370010700-825001530/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเน้นงาน2020-12-25 10:47:0407000000
807000000-36422564โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข111106900370010700-828100000041012/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นเตรียมการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุ2020-12-24 10:53:5907000000
907000000-36442564โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์111106900370010700-8273240000210023/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)2020-12-24 11:57:0707000000
1007000000-36462564พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 111106900370010700-82600210026/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป2020-12-25 09:33:2807000000
1107000000-36472564กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป111106900370010700-82300210023/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)2020-12-24 11:57:5007000000
1207000000-36482564ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน111106900370010700-81700210026/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป2020-12-25 09:38:3607000000
1307000000-36502564โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564111106900370010700-82840400041023/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)2020-12-24 11:58:2107000000
1407000000-36532564โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง111106900370010700-829100000001402/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อ 1ต.ค.2563
2.นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อ 5 ต.ค.2563
3.รับแบบแปลน จากสำนักงานโยธา เพื่อนำมาเข้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564
2020-12-25 09:37:5007000000
1507000000-36572564โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์111106900370010700-83500210012/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 8 แห่ง (รพก.-รพส.)2020-12-24 11:30:0507000000
1607000000-36602564กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)111106900370010700-81500210028/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การนำโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นไปใช้จริง ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 2 ราย2020-12-24 11:28:4807000000
1707000000-36662564พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น 111106900370010700-822003102/25/2021 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิท 192020-12-25 11:19:2707000000
1807000000-36672564กิจกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 111106900370010700-81800210023/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ความสำเร็จของการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์เอราวัณ โดยสำนักการแพทย์ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการดังกล่าว ดังนี้
1. โรงพยาบาลตากสิน จัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในส่วนของในโรงพยาบาล (In-hospital care)
2. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในส่วนของการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital care)
3. สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในภาพรวมของสำนักการแพทย์
ในส่วนของการดำเนินงานของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) อยู่ระหว่าง ทบทวนบทบาทอำนาจหน้าที่ภารกิจของส่วนราชการ วิเคราห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนราชการ และวางแผน แนวทางการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบูรณาการฯ ต่อไป
2020-12-27 15:25:1507000000
1907000000-36692564โครงการประชุมวิชาการประจำปี111106900370010700-828101000041028/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการจัดโครงการ2020-12-24 10:53:5907000000
2007000000-36702564โครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ111101900370010700-81900210028/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามสถานการณ์ค่าระดับฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร2020-12-24 10:34:0507000000