ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 328 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
104010000-36652564โครงการสำรวจจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร131301900470040401-74800210027/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 12020-12-28 10:53:0404010000
204060000-372325645/สปท.กิจกรรมแจ้งสำนักงานเขตแจ้งผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ได้ยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าตามระยะเวลา 131304900470040406-07690021002/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า2020-12-29 15:44:5104060000
304060000-372425646/สปท.โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร131304900470040406-07702150001500004102/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อทำโล่ เข็ม ใบประกาศฯ2020-12-29 15:49:5404060000
404060000-372525647/สปท.โครงการจัดงานละศีล-อด131304900470040406-077138500004102/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ2020-12-29 15:55:2104060000
504160000-620225647.1 โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง131303900470040416-1021160750058042100(not set)2020-12-17 00:00:0004160000
607000000-36542564โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง131301900470040700-81300210012/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง ในปี 2564 โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเข้าร่วม ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักงานเขต สำนักพัฒนาสังคม และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว2020-12-24 10:30:5507000000
707000000-36792564พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์131301900470040700-83300210017/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการ2020-12-24 11:22:0807000000
807000000-36802564โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มโรคที่พบในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome)131301900470040700-83400210017/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการ2020-12-24 00:00:0007000000
908000000-37942564โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สุงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (กพส.)131301900470040800-66318552100111652521001/14/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างแกนนำผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จะดีขึ้น
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางสุขภาพ ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ (Seamless Care) เพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
โควิด 19 จะดีขึ้น
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนารูปแบบผู้ตรวจการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Supervise Nurse Home ward) เลื่อนตารางการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จะดีขึ้น
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนผู้ดูแล ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลื่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564
2020-12-14 00:00:0008000000
1008000000-37952564โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกันในชุมชน (Preventive Long-Term Care) (กสภ.)131301900470040800-662900210012/18/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและติดตามการดำเนินงานของพื้นที่2020-12-24 10:45:1408000000
1108000000-37962564โครงการบุรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral System) (กพส.)131301900470040800-6630327100044013/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบในหลักการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ2020-12-09 09:11:5708000000
1208000000-65752564โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.)131301900470040800-663318261000210012/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดประชุม เพื่อรายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว2020-12-16 00:00:0008000000
1308000000-65782564โครงการจัดเสวนา มิติสุขภาพกับสถานการร์ครอบครัวในปัจจุบัน (สพธ.)131301900470040800-6633194000043312/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน2020-12-16 10:46:5008000000
1408000000-65792564กิจกรรมช่วยเหลือผู้ถูกกระทำและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (สพธ.)131301900470040800-663300210012/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรายงาน2020-12-16 00:00:0008000000
1509000000-42022564ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 131303900470040900-10081178980010872396210028/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติเงินประจำงวด2020-12-29 10:20:2409000000
1609000000-42032564โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร131303900470040900-200119732500031016/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูล2020-12-25 15:49:4909000000
1709000000-42042564โครงการทุนเอราวัณ131303900470040900-20033660000033300000210016/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล2020-12-25 15:50:1109000000
1809000000-42052564พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 131303900470040900-100800210028/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษาตามบันทึกข้อความ ที่ กท 0804/1916 วันที่ 9 ตุลาคม 25632020-12-29 10:21:0509000000
1909000000-42062564โครงการศิลปะภาพวาด131303900470040900-20011878300041028/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินโครงการและเงินประจำงวด2020-12-29 10:29:0509000000
2009000000-42072564โครงการสอนภาษาจีน131303900470040900-2001180000001785131221002/11/2563 : ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการสื่อ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนภาษาจีนจากโรงเรียน2020-12-29 10:34:2309000000