ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 39 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
110000000-68662564กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาย่านตลาดน้อย (เจรจาตกลง)141401900970021000-100200210029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ2020-12-30 21:17:0510000000
218000000-25142564โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)141401900970021800-08261668050001872/22/2021 :
กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย
4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงานดังนี้
(1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ
(2) อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา
4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
มีการดำเนินงานดังนี้
(1) รอมติคณะกรรมการผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562
(2) คณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนผังและรายการประกอบแผนผังของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา
2020-12-25 00:00:0018000000
318000000-25152564ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)141401900970021800-082796785000210025/11/2563 : - จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการของมาตรการการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
- ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
- เตรียมความพร้อมประชุมตรวจรับรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ในเดือน ธันวาคม 2563
2020-11-25 09:53:0318000000
418000000-25162564โครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป้าหมาย141401900970021800-08350021002/22/2021 : ออกสำรวจถนนเพชรอุทัย ถนนเพชรพระราม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อทราบ2020-12-23 00:00:0018000000
518000000-25192564โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 141401900970021800-08360021002/22/2021 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
2. ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
3. ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
4.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
5.ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
2020-12-23 15:55:0118000000
618000000-25212564ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)141401900970021800-0828152750000210025/11/2563 : -กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และขออนุเคราะห์จัดประชุมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
-ประชุมคณะทำงานเล่มร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และเตรียมการประชุมนำเสนอผลการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
-กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ นำเสนอร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
-ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจรับร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
-ประชุมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องพาราเดียม ฮอลล์ เอ ชั้น 10 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เขตราชเทวี
-กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
2020-11-25 11:36:5718000000
718000000-25242564โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม141401900970021800-08380021002/22/2021 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางบอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
2.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
3.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
4.ออกสำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
5.ออกสำรวจพื้นที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
6.ออกสำรวจพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
2020-12-23 15:57:5418000000
818000000-25252564กิจกรรมการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร141401900970021800-08310021002/23/2021 :
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีผู้ยื่นเรื่องข้อหารือ
2020-12-25 14:24:0618000000
918000000-25262564โครงส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)141401900970021800-08330021002/22/2021 :
- ลงสำรวจพื้นที่ สถานีวงเวียนใหญ่ (8 ก.พ.64)
- ลงสำรวจพื้นที่ สถานีประตูน้ำ (15 ก.พ.64)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
1) สำนักการจราจรและขนส่ง (10 ก.พ. 64)
2).สำนักงานเขตปทุมวัน (15 ก.พ. 64)
2020-12-25 13:21:2618000000
1018000000-25272564โครงส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง141401900970021800-08320021002/22/2021 :
ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ในบริเวณจุดเชื่อมต่อโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีชมพู บริเวณริมคลองแสนแสบและคลองเจ๊ก บริเวณศูนย์ราชการและสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
2020-12-25 12:18:5818000000
1118000000-25282564กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง 141401900970021800-08390021001/27/2021 : 1. จัดทำร่างผังแม่บทย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
2. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
4. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2020-12-28 15:02:2718000000
1218000000-25292564โครงการทบทวนข้อกำหนดผังเมืองและศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร141401900970021800-08340021002/18/2021 :
-จัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
-ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางผังเมืองและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ
-เข้าร่วมประชุมหารือและขออนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานเขตปทุมวัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และกรมโยธาธิการและผังเมือง
2020-12-23 13:08:3318000000
1318000000-25312564โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร141401900970021800-084356380000004151/27/2021 : - สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูล ในระบบโปรแกรมจัดเก็บภาษีที่ดินฯ (P-Tax) กับกองรายได้ สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
- ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องความซ้ำซ้อนของงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายละเอียดของงาน และการกำหนดราคากลาง ตลอดจนความครบถ้วนของข้อมูล และมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ TOR ทราบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR พิจารณาดำเนินการปรับปรุง TOR
2020-12-28 12:44:5718000000
1418000000-25322564ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน141401900970021800-0844450000031290001851/27/2021 : - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
- เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือ คกก ที่ กท 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
- รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ
2020-12-28 00:00:0018000000
1518000000-25332564ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร141401900970021800-084562026006100001601/27/2021 : - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/227 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
- เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 3/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
- รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 4/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง
2020-12-28 12:08:2418000000
1618000000-25342564ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร141401900970021800-08462671270001441/27/2021 : - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/228 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
- เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
- รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ
2020-12-28 00:00:0018000000
1718000000-25372564โครงการถอดบทเรียนการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร141401900970021800-20010021001/27/2021 : - วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน
- ตรวจสอบและสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
2020-12-28 14:59:4018000000
1818000000-25382564โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมการจัดรูปที่ดิน141401900970021800-20020021001/27/2021 : 1. วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน
2. รวบรวมเนื้อหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ
2020-12-28 15:01:0518000000
1918000000-25392564โครงการการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร 141401900970021800-20030021001/27/2021 : ศึกษาข้อมูลพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานโครงการ (ขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน)
- สำรวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรในภาพรวมของที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่
2020-12-28 14:58:0818000000
2018000000-66442564ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง141401900970021800-8260021001/27/2021 : - สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหนังสือที่ กท 1703/2040 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อการควบคุมและกำกับดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการ และส่งมาตรการฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้ว ให้กรมแผนที่ทหารเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1703/4163 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการกองทัพไทย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมช. ทำการแทน) ให้ขยายระยะเวลาบินสำรวจทางอากาศฯ ออกไปอีก 180 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 - 27 มีนาคม 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
- กรมแผนที่ทหารจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
- ผู้รับจ้างเริ่มบินสำรวจทางอากาศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
2020-12-28 11:38:4818000000