ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 49 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
103000000-24952564กิจกรรมการบูรณาการระบบการร้องเรียนและการแสดง ผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน151504901770060300-79500210022/10/2563 : รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆ2020-12-17 13:44:5603000000
203000000-64462564กิจกรรมการบูรณาการช่องทางและระบบการร้องเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชัน151504901770060300-811002100(not set)2020-12-22 14:15:0703000000
304010000-36702564พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเรื่องร้องเรียนและการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555151503901770060401-75200210026/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการข้อมูลจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ2020-12-23 14:43:5604010000
404110000-37662564โครงการจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564151504901770060411-20010021002/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการร่างสัญญาจ้าง2020-11-30 15:09:2504110000
504110000-37672564กิจกรรมการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์151504901770060411-20030021002/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดทำจำนวน 45 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์จำนวน 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1002020-12-31 14:48:4704110000
604110000-37712564โครงการการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร151504901770060411-2007250000001666032021002/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25642020-11-30 15:31:1704110000
704110000-37732564โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก151504901770060411-20097287200021002/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-12-31 16:25:1604110000
804110000-37742564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน151504901770060411-20100021002/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
1. เอกสารแสดงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1) ของบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 10 ชุด
2. แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมรายงานการประชุม
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 3) ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ คือ โครงการสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อพัฒนาการสื่อสารนโยบายของกรุงเทพมหานคร
4. ข้อมูลการนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 4) พร้อมคลิปวิดีโอการนำเสนอโครงการ
ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว
2020-11-30 15:36:0304110000
904110000-37752564ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม151504901770060411-2011899251002571648.4221002/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้
1. เงินกันเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 3 รายการ จำนวนเงิน 237,285 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56
2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,571,648.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.86
3. การก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 6,409,851 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.13
งบประมาณคงเหลือ 87,353,451.58 บาท
2020-12-31 14:36:4804110000
1004110000-37762564การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ151504901770060411-20120021002/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
3. บัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน
4. การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ส่งให้สำนักยุทธศษสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว
2020-12-31 13:31:0604110000
1108000000-37972564โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร (สสว.)151503901770060800-6634216800043012/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
2020-12-30 10:17:0408000000
1220000000-23782564กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม151500901770062000-758002100(not set)2020-12-28 15:38:0820000000
1321000000-32152564กิจกรรมการการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง151505901770062100-10720019523/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางดำเนินการ2020-12-29 00:00:0021000000
1421000000-32282564กิจกรรมการประสานขอรับถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 และ 2151503901770062100-200300210023/11/2563 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบภารกิจ2020-12-22 14:46:0821000000
1521000000-32292564กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ151503901770062100-200400210023/11/2563 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่รัฐบาลถ่ายโอนให้แก่กรุงเทพมหานคร2020-12-22 00:00:0021000000
1621000000-32302564กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจฯ151503901770062100-200500210023/11/2563 : อยู่ระหว่างประสานสำนักในสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-12-22 00:00:0021000000
1721000000-32422564กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม151502901770062100-200900210025/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานแต่งตั้งคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบฯ2020-12-21 00:00:0021000000
1824000000-30202564โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน151502901770062400-10580045729/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2020-12-28 09:43:5824000000
1924000000-30502564กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ151503901770062400-10860021002/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาการดำเนินงานของกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ2020-12-25 14:16:0924000000
2050010000-34522564.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่151502901770065001-7820014029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการจัดกิจกรรมฯ2020-11-02 00:00:0050010000