ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 95 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
110000000-42522564โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม161602900270021000-1013200000000051012/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2020-12-30 19:58:4810000000
210000000-42532564โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ 161602900270021000-101364000000051012/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2020-12-30 19:56:4810000000
314000000-27002564โครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน161601900270021400-200600210028/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้าน2020-12-17 11:19:3914000000
414000000-27012564กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร161601900270021400-200700210027/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวมเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร2020-12-17 11:21:2614000000
514000000-27022564กิจกรรมศึกษาข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร161601900270021400-2008002100- รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร ..... ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์2020-12-17 11:14:0814000000
615000000-26262564โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใย ใส่ใจนักท่องเที่ยว161602900270021500-147700210027/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ2020-12-28 00:00:0015000000
715000000-26272564โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชั่น161602900270021500-14780021002/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงชุดข้อมูลด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแอปพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน2020-12-28 14:45:2415000000
818000000-25302564โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน161602900270021800-08414957480001361/27/2021 : - คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นต่างๆ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าวและได้รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/2146 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
- สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้ประสานไปยังกรมบัญชีกลางแล้วพบว่าอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปการประชุมการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.64)
2020-12-28 15:04:1718000000
918000000-25412564โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า161602900270021800-2004001891/27/2021 : ดำเนินการตามสัญญา สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ส่งรายงานผลการศึกษาและแบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 25642020-12-28 15:05:5618000000
1023000000-36912564โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร161602900270022300-855919500917502100
22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว
การวางแผนกำหนดวันจัดประชุม
การจัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม
2020-12-28 14:47:1323000000
1123000000-37282564กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น161602900270022300-85000210027/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องับการจัดทำกิจกรรม

2020-12-23 13:02:5223000000
1223000000-37312564กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย)161602900270022300-85000210027/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม

2020-12-23 12:54:5023000000
1323000000-37352564กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE)161603900270022300-84900210017/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2020-12-22 14:28:3623000000
1423000000-37502564กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร161602900270022300-853002100(not set)2020-12-22 15:08:0523000000
1524000000-30212564โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร161601900270022400-10594200000041029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ2020-12-30 14:14:4624000000
1624000000-30222564โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021161601900270022400-10598000000042029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ2020-12-30 14:16:1724000000
1724000000-30262564โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digitel Maketing161601900270022400-10673136000210029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบสำรวจรายวิชาเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ2020-12-30 14:20:2224000000
1824000000-30312564โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร161601900270022400-106700210029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการตรวจเยี่ยม และขออนุมัติกิจกรรม2020-12-30 14:22:1824000000
1924000000-30322564โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม161601900270022400-10743124000210029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบสำรวจรายวิชาเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ2020-12-30 14:23:3124000000
2024000000-30342564กิจกรรมจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์161601900270022400-107000210030/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินการ และปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ www.bkkbrand.com ให้เป็นปัจจุบัน2020-12-30 14:25:1024000000