ข้อมูลโครงการ

Showing 1-20 of 1,366 items.
#รหัสโครงการฯโครงการปีฯชื่อโครงการยุทธศาสตร์ (กทม)มิติที่SDGsยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีชื่อตัวชี้วัดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ไปสถานะโครงการความคืบหน้ารายละเอียดวันที่รายงานหน่วยงาน
 
102000000-244025641.4 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ171703901770060200-08830021002/25/2021 : สายงานพัสดุ และสายงานการเงิน ได้สมัครอบรมหลักสูตรสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเรียบร้อยแล้ว2020-12-28 12:36:1202000000
202000000-244125641.8 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหาร171703901770060200-08840021002/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ
2020-12-21 16:25:1902000000
302000000-244225641.10 กิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของงานการเงิน171703901770060200-088500210029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนตุลาคม 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2020-12-21 08:06:0002000000
402000000-244325645.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด171703901770060200-088200210029/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,196,320 บาท
- มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,850,927.24 บาท คิดเป็น 5.19%
2020-12-21 08:07:4602000000
502000000-244525641.9 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร171703901770060200-088700210023/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยประชุม2020-12-24 12:50:4502000000
602000000-244625641.1 กิจกรรมการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร171703901770060200-08880021002/23/2021 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 1 เรื่อง (สนข.,คลองเตย ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้
- วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง
- เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 1 เรื่อง
- แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 1 เรื่อง
2020-12-15 15:03:0902000000
702000000-244725645.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ สผว.กทม.171703901770060200-08900021002/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
สผว.กทม. ได้ดำเนินการนำเข้าพจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลผ่านทางระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๕.๒ แล้ว
2020-12-17 10:28:0902000000
802000000-244825641.5 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)171703901770060200-089100210030/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2020-12-23 11:21:0002000000
902000000-244925641.6 กิจกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบหนังสือภายในเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา171703901770060200-089200210030/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2020-12-27 22:55:5902000000
1002000000-245025641.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร171703901770060200-0893002100อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานข้อมูลจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ2020-12-21 16:12:0102000000
1102000000-245125641.7 โครงการการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี171703901770060200-08940021002/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน2020-12-23 10:55:2202000000
1202000000-245225644.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน171703901770060200-08950021002/25/2021 : โครงการนวัตกรรมบริการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว2020-12-27 22:35:3702000000
1302000000-245425641.3 กิจกรรมการผลักดันการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร171703901770060200-088600210023/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว
2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว
3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ
2020-12-24 12:55:2502000000
1403000000-24852564กิจกรรมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม171703901770060300-07900021002/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล2020-12-17 14:15:0703000000
1503000000-24862564โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 171703901770060300-7988240002700210017/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อวิทยากรที่จะบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการในส่วนของเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหน่วยงานในปัจจุบัน2020-12-31 19:49:4603000000
1603000000-24882564โครงการพัฒนาระบบงานกรุงเทพมหานคร171703901770060300-80541800018000210017/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประสานที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา2020-12-17 13:19:0803000000
1703000000-24892564กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและ การสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning and Career Development) 171703901770060300-07890021002/19/2021 : บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ให้กับสำนักงาน ก.ก. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้พิจารณาเห็นชอบรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้กลุ่มงานตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก. กำลังดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาของโครงการดังกล่าว ประกอบกับหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำร่างข้อมูล
และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขตเสนอผู้บริหารของสำนักงาน ก.ก. พิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2564 ต่อไป
2020-12-18 15:49:1003000000
1803000000-24912564โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร171703901770060300-0794564300422320210016/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อหน่วยงานเพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 25642020-12-18 16:32:1803000000
1903000000-24922564โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร171703901770060300-80913660019600210016/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร
2020-12-31 19:50:2703000000
2003000000-24932564กิจกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการระดับบุคคลและบัญชีเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 171703901770060300-07970018022/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาร่างบัญชีเงินเดือน พร้อมแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้รับส่งมอบจากที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบ2020-12-18 10:03:0503000000