ข้อมูลจำนวนโครงการ ปี 2564

จำนวนตัวชี้วัดแยกตามหน่วยงาน

จำนวนโครงการ ปี 2564

สถานะการดำเนินโครงการ

render('mapview4', [ //'model' => $dataProvider, ]) ?>

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in D:\inetpub\wwwroot\report2020\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 438. in D:\inetpub\wwwroot\report2020\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:373 Stack trace: #0 D:\inetpub\wwwroot\report2020\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(346): yii\web\Response->sendHeaders() #1 D:\inetpub\wwwroot\report2020\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 D:\inetpub\wwwroot\report2020\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in D:\inetpub\wwwroot\report2020\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 373