ข้อมูลจำนวนโครงการ ปี 2564

จำนวนตัวชี้วัดแยกตามหน่วยงาน

จำนวนโครงการ ปี 2564

สถานะการดำเนินโครงการ

render('mapview4', [ //'model' => $dataProvider, ]) ?>